Besluitenlijst Week 30 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 30 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 30 – 2019

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2018
Het college besluit in te stemmen met:

  1. de aanbevelingen van de commissie bezwaarschriften in het jaarverslag.
  2. doorgeleiding van het jaarverslag naar de Raad.

Informatie: Wiel van Wersch
Telefoon: 046 4777732
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Aanwijzing collectieve ADV-dagen en vaststelling data personele activiteiten in 2020
Het college besluit:

  1. Bij wijze van voorgenomen besluit te bepalen dat als collectieve ADV-dagen c.q. -dagdelen voor 2020 worden aangewezen:
    vrijdag 22 mei, zijnde de dag tussen Hemelvaartsdag en het weekend; maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 december en donderdagochtend 31 december, betreffende de werkdagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar, neerkomend op 36 uur van de in totaal als zodanig aan te wijzen 48 uur.
  2. Dit voornemen voor instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad, zodat na ontvangst van de instemmingsreactie tot definitieve vaststelling van de ADV-dagen en –dagdelen in 2020 kan worden overgegaan.
  3. Te bepalen dat de jaarlijkse eindejaarsviering op vrijdag 18 december 2020 plaatsvindt, vanaf 16:00 uur op een nader te bepalen locatie.

Informatie: Peter Boers
Telefoon: 046 4777637
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Wijzigingen team facilitaire services
Het college besluit definitief in te stemmen met het overplaatsen van het Postproces (+ bijpassende formatie) naar het team KCC en burgerzaken.
Informatie: Malou Van der Meulen
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Persbericht Participatiebedrijf
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Reacties

0