Besluitenlijst week 29 (17-07-2017)

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 29 van 2017 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst week 29 (17-07-2017)

Bestemmingsplan Molenbeek-West
Het college besluit de raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan Molenbeek-West gewijzigd vast te stellen.
  2. In te stemmen met de nota van wijzigingen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.

Informatie: Roel Friesen
Telefoon: 046-4778615
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Noël Lebens

Benoeming tot loco-gemeentesecretaris
Het college besluit het hoofd cluster Sociale Zaken, de heer J.A.M. Heesen, voor de periode van vrijdag 21 tot en met zondag 30 juli 2017 tevens te benoemen tot 3e loco-gemeentesecretaris
Informatie: Peter Boers
Telefoon: 046-4777637
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 37 RVO inzake Onderzoek naar crisisplekken en opvang voor (daklozen) jongeren
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Daphne Kagelmaker
Telefoon: 046-4777726
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Tennisaccommodatie TC Bicht ’14
Het college besluit:

  1. Geen financiële medewerking te verlenen aan een uitbreiding van tennisbanen op het sportcomplex Obbicht.
  2. Het proces van privatiseren van het onderhoud van het sportcomplex Obbicht verder in samenspraak met TC ‘Bicht ’14 voort te zetten.
  3. Akkoord te gaan met het antwoord aan de TC Bicht ’14.

Informatie: Dre Biesmans
Telefoon: 046-4777710
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

Reacties