Besluitenlijst Week 39 (25-09-2017)

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeesters en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 39 van 2017 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 39 (25-09-2017)
Benoeming nieuwe leden commissie bezwaarschriften
Het college besluit:

 1. Ingaande 1 oktober 2017 voor de duur van 4 jaar tot lid van de commissie bezwaarschriften, Kamers Sociale en Personele Zaken te benoemen:
  • Mevrouw mr. J. H. (Josan) van Hoof
  • Mevrouw mr. M. A.M. (Mechtild) Houben-Blommers
  • De heer mr. J.R.F. Kleefman.
 2. Ingaande 1 oktober 2017 voor de duur van 4 jaar tot lid van de commissie bezwaarschriften, Algemene Kamer te benoemen:
  • Mevrouw mr. A.A.C.M. (Anita) Gidding-Baade
  • De heer mr. R.M.M. (Roger) Engelen

Informatie: Wiel van Wersch
Telefoon: 046-4777732
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Studiereis Duitsland
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met deelname van wethouder Guyt aan een studiereis naar Duitsland georganiseerd door de VEGAL van 25 tot en met 28 oktober 2017.
 2. De gemeenteraad via het presidium op de hoogte te stellen van het besluit van het college.

Informatie: Marion Nieuwenhuijzen
Telefoon: 046-4778308
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox


Noodzakelijke middelen t.b.v. Privacy-wetgeving (AVG)

Het college besluit:

 1. De privacy-aanpak binnen de organisatie op het wettelijk vereiste niveau te brengen.
 2. Daartoe, akkoord te gaan met het instellen en werven van 1 fte Privacy-officer, schaal 10; voor de voorbereiding, implementatie en beheer van de AVG (25 mei 2018).
 3. Akkoord te gaan met het structureel beschikbaar stellen (in de begroting 2018) van een (geraamd) bedrag van € 25.000 om aanvullende specialistische kennis op het gebied van privacy in te huren.

Informatie: Patrick Meens
Telefoon: 046-4777775
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 37 RVO inzake fietspaden Keulse Baan / Wehrerweg
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Paul Daudeij
Telefoon: 046-4778370
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Onderzoek regionale samenwerking onderhoud openbare ruimte
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de businesscase “Samenwerken in wijkteams’.
 2. Gelet op de resultaten van de businesscase ‘buitendiensttaken’(2016) en de businesscase ‘Samenwerken in wijkteams’ te kiezen voor het scenario ‘Samenwerken in wijkteams’ en dit scenario uit te werken in een organisatie- en gebiedsplan en een samenwerkings-overeenkomst.
 3. Daarmee in te zetten op het creëren van een gezamenlijke buitendienst met Beek en eventueel Stein op basis van een coöperatief partnerschap.
 4. De gemeenteraad te informeren over de businesscase ‘Samenwerken in wijkteams’ en onderhavig collegebesluit tijdens de gezamenlijke themasessie over dit onderwerp met de raden van Beek en Stein op 4 oktober 2017.

Informatie: Ron Grooten
Telefoon: 046-4778685
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Reacties