Besluitenlijst Week 19 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 19 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 19 2018

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Keep Challenging Center (fractie GroenLinks)
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: John Janssens
Telefoon: 046-4777614
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Noël Lebens / Ruud Guyt

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Keep Challenging Center (fractie PVV)
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: John Janssens
Telefoon: 046-4777614
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Noël Lebens / Ruud Guyt

Onderhoud Sportaccommodaties
Het college besluit:

  1. In te stemmen met het Onderhoudsplan 2018 en het inzetten van de in de programmabegroting 2018 opgenomen post ad € 342.123 voor het uitvoeren van spoedeisend onderhoud sportaccommodaties.
  2. Kennis te nemen van de besteding van het in de programmabegroting 2018 opgenomen investeringsbudget Sport, onderdeel renovatie en vervangingen ad € 500.000 ten behoeve van de in de nota vermelde levensduurverlengende maatregelen.

Informatie: Chrit Savelkoul / Jack Rademakers
Telefoon: 046-4778551
E-mail: [email protected]n.nl
Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels / Ruud Guyt

Vragen raadslid Mastenbroek inzake besluitvorming onderzoek uitvoering sporttaken Sportstichting Sittard-Geleen

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Informatie: Jack Rademakers Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Telefoon: 046-4777737
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Ruud Guyt

Collegevoorstel Vragen ex artikel 43 RVO inzake elektrificatie spoor Landgraaf-Herzogenrath
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ronald Geurts
Telefoon: 046-4778585
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Bert Kamphuis

Reacties