Besluitenlijst Week 24 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 24 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 37 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 24 2018

Vaststelling van de portefeuillehouderverdeling en de onderlinge vervanging van collegeleden
Het college besluit:

  1. De portefeuilleverdeling vast te stellen.
  2. De vervanging van de burgemeester en onderlinge vervanging van de Informatie: Bart Prince portefeuillehouders vast te stellen.

Telefoon: 046-4777316
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Benoeming bestuurlijke vertegenwoordigers verbonden partijen
Het college besluit:

  1. Het overzicht van de bestuurlijke vertegenwoordiging door collegeleden waarvan het college bevoegd is tot benoeming vast te stellen.
  2. Het eerdere collegebesluit van 13 mei 2014 over bestuurlijke vertegenwoordiging door collegeleden waarvan het college bevoegd is tot benoeming in te trekken.

Informatie: Bart Prince
Telefoon: 046-4777316
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Besluit gemeenten over interbestuurlijke programma IBP
Het college besluit:

  1. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 27 juni a.s. in te stemmen met het voorstel van het VNG bestuur om het onderhandelingsresultaat van rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen te bekrachtigen.
  2. Een eventueel ingebrachte motie te steunen, als de strekking hiervan is dat het onderhandelingsresultaat wordt bekrachtigd onder de voorwaarde dat het overleg met het rijk over de financiële compensatie van de gemeenten in het sociale domein wordt voorgezet én deze motie geen financieel risico voor Sittard-Geleen.
  3. De portefeuillehouders middelen/stedelijke ontwikkelingen, sociale zaken en samenwerking af te vaardigen om de belangen van Sittard-Geleen te behartigen tijdens de bestuurs-tweedaagse van het G40-stedennetwerk op 14 en 15 juni a.s. en tijdens de VNG-conferentie en Algemene Ledenvergadering van de VNG op 26 en 27 juni a.s. in Maastricht.

Informatie : Denis Crompvoets
Telefoon: 046-4777316
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Voordracht aanwijzing leden algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Vixia
Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voordragen van de portefeuillehouders Sociale Zaken (dhr. Van Ballegooij) en Stedelijke Ontwikkeling, Economie en Middelen (dhr. Meekels) als leden van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vixia.
  2. Als plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur de portefeuillehouders mevr. Schmitz en mevr. Joosten voor te dragen.
  3. Deze voordracht via een raadsvoorstel laten agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 21 juni 2018.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046-4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Reacties

article
135788
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180622/besluitenlijst-week-24-2018/
2018-06-22T08:01:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/07/19212425/stadhuis-sittard-gemeentehuis.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws