Besluitenlijst Week 46 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 46 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 46

Ontwerp bestemmingsplan Versterken 150kV net
Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan “Versterken 150kV-net”.
  2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken voor het indienen van zienswijzen ter visie te leggen.

Informatie: Rob Driessen
Telefoon: 046 4778567
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Global Goals
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met het inzetten van teruggevorderde subsidiegelden vereniging Mondiaal Beleid jaren 2016 en 2017 en deze te reserveren voor de doelstellingen (Global Goals) in het kader van duurzaamheid algemeen.
  2. De wijziging c.q. reservering voor te leggen aan de Raad en Provincie middels het besluitvormingsproces bij de 4e kwartaalrapportage 2018.

Informatie: Annabelle Pereboom/Martijn Geraets
Telefoon: 046 4778871
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Zienswijze fusie stichting ZOwonen en de woningstichting Obbicht en Papenhoven
Het college besluit een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de voorgenomen fusie van de stichting ZOwonen en de woningstichting Obbicht en Papenhoven en hen per brief hierover te informeren.
Informatie: Anouk Theeuwen
Telefoon: 046 4778437
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Convenant verwijsindex Zuid Limburg
Het college besluit in te stemmen met het aangaan van het Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Jongeren Maastricht-Heuvelland, Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek.
Informatie: Hilda Mertens
Telefoon: 046 4777436
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Reacties

article
148102
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181122/besluitenlijst-week-46-2018/
2018-11-22T13:14:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/11/21191744/gemeentehuis-sittard-herfst-winter11.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws