Besluitenlijst Week 11 2019

Foto:

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 11 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 11 – 2019

Studiereis duurzaamheid en energietransitie Samsø (Denemarken)
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met deelname van wethouder Schmitz aan een studiereis duurzaamheid en energietransitie naar Samsø (Denemarken), van 2 tot en met 4 april 2019;De gemeenteraad via het fractievoorzittersoverleg op de hoogte te stellen van het besluit van het college.

Informatie: Marion Nieuwenhuijzen
Telefoon: 046 4778308
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Hulp bij Huiselijk Geweld
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief;
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Linda Corvers
Telefoon: 046 4777645
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verkeerssituatie Odasingel
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief;
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Sjaak Aussems
Telefoon: 046 4777747
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Who Cares: de wijk als [t]huis
Het college besluit:

 1. In te stemmen met de uitwerking van een haalbaarheidsonderzoek zoals beschreven in het plan van aanpak;
 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een werkbudget van € 25.000 te bekostigen uit het budget Wonen.

Informatie: Ronald Geurts
Telefoon: 046 4778585
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Felix van Ballegooij en Leon Geilen

4e Kwartaalrapportage 2018 Sociaal Domein
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Vierde kwartaalrapportage 2018 Sociaal Domein;
 2. De rapportage ter kennisname en bespreking door te leiden naar de raadsronde.

Informatie: Rian van Loon
Telefoon: 046 4778827
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen, Kim Schmitz, Felix van Ballegooij en Berry van Rijswijk

Vragen ex artikel 43 inzake Het Groene Net Limbrichterveld
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief;
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rogier Dieteren
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 inzake Aardgasvrije proefwijk Limbrichterveld
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief;
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rogier Dieteren
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 inzake Duurzaam Bouwen/Het Groene Net van fractie 50Plus
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief;
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rogier Dieteren
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Het Groene Net in de Tuin van Gulik
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief;
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rogier Dieteren
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Samenwerkingsovereenkomst realisatie Corio Glana, deeltracé Middenweg-Agricolastraat Sittard
Het college besluit in te stemmen met:

 1. het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met Waterschap Limburg voor de realisatie van Corio Glana deeltracé Middenweg- Agricolastraat;
 2. de aanbiedingsbrief Ronde;
 3. het onttrekken van € 95.000 uit de reserve kostenverhaal ruimtelijke ontwikkelingen en dit verwerken in de tweede programma rapportage.

Informatie: Guy Limpens
Telefoon: 046 4778669
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Kim Schmitz

'

Reacties

article
158063
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20190322/besluitenlijst-week-11-2019/
2019-03-22T16:00:16+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2019/03/22104914/gemeentehuis-sittard-herfst-winter11111111.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws