Besluitenlijst Week 31 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 31 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 31 – 2019

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verhoging OZB problematisch voor van sociaal belang behartigende instellingen (amendement Omtzigt)
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Joline Gilissen
Telefoon: 046 4777592
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Grondprijzenbrief
Het college besluit akkoord te gaan met de grondprijzenbrief 2019.
Informatie: Rob van der Loo
Telefoon: 046 4777064
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vervanging van papieren personeelsdossiers door digitale reproducties
Het college besluit in te stemmen met:

  1. het vervangen van de papieren personeelsdossiers door digitale reproducties conform het ‘Handboek Vervanging Archiefbescheiden, Retrospectieve en Routinematige Vervanging van Personeelsdossiers’.
  2. het vernietigen van de originele papieren archiefbescheiden als onderdeel van het vervangingsproces.

Informatie: Corine Buytendijk
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Proeftuin Centrum Geleen
Het college besluit:

  1. In te stemmen met het nader uitwerken van de gezamenlijke voorstellen van het Centrum Management Geleen, Vereniging van Eigenaren Geleen, Provincie Limburg (ambtelijk) en gemeente Sittard-Geleen in het kader van een Proeftuin Centrum Geleen (start 1 september 2019 t/m 31 december 2020), vooruitlopend op een bestuursakkoord tussen provincie en gemeente.
  2. De nader uitgewerkte Proeftuin Centrum Geleen (inclusief het voorgestelde experiment parkeren: eerste 2 uur parkeren een nul-tarief hanteren op maandag tot en met vrijdag op de huidige parkeerterreinen gelegen aan het Koningsplein, Elisabethstraat en het marktplein voor het stadhuis in Geleen) bestuurlijk bij de provincie af te stemmen, zodat per 1 september kan worden gestart met de proeftuin vooruitlopend op een bestuursakkoord met de Provincie Limburg.
  3. Akkoord te gaan met het versturen van de bijgevoegde conceptbrief aan de gemeenteraad waarmee invulling wordt gegeven aan het Amendement Binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren van 3 juli 2019.

Informatie: Marion Mulkens
Telefoon: 046 4778406
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouders Jos Bessems en Eefje Joosten

Reacties

0