Besluitenlijst Week 37 2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 37 van 2019 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 37 – 2019

Vragen ex artikel 43 RvO van SPA inzake informatiebijeenkomst gasvrije Wijk Limbrichterveld Noord van 5 juli 2019
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rogier Dieteren
Telefoon: 046 4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Subsidiëring stichting de Domijnen Westelijke Mijnstreek 2019
Het college besluit in te stemmen met de subsidieverlening van € 8.714.259 aan Stichting De Domijnen W.M. in 2019 voor de culturele functies, zoals beschreven in het activiteitenplan De Domijnen 2019 “Kunst=Vrijheid”.
Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon:046 4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Reacties