Vragen aan GS over te frequente bijzondere voorvallen bij Chemelot

Chemelot
Foto: © Jean Jacques Spuisers

Tussen 8 maart en 4 augustus heeft Chemelot in totaal 25 keer melding gemaakt van het zichtbaar zijn van een bruine pluim boven Chemelot.

De pluim wordt veroorzaakt wanneer tijdens het stoppen van een fabriek – al dan niet gepland – en het weer opstarten ervan de denox-installatie niet meer of nog niet de juiste temperatuur heeft om die bruine pluim af te vangen. Het gaat met name om starts en stops van de salpeterzuurfabrieken van OCI Nitrogen en de caprolactamfabriek van Fibrant.

De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten zegt vanuit Geleen Lindenheuvel klachten te hebben ontvangen over de zeer frequente meldingen van bijzondere voorvallen op het Chemelotterrein. Kijkend naar het aantal en het patroon van de meldingen vraagt de GroenLinks-fractie zich af of hier wel sprake is van regulier onderhoud, of dat hier wellicht iets anders aan de hand is.

“Vanuit de buurt vernamen we dat deze problematiek al vele jaren speelt en dat men in een gesprek met de CEO de Geus van de salpeterzuurfabrieken te horen heeft gekregen dat ‘men de fabriek niet goed afgesteld krijgt vanwege een onderdeel van Siemens en dat het opstarten van deze installaties risicovoller is dan het normaal in gebruik zijn van de installaties’,” aldus de GroenLinks-fractie.
De geluidsoverlast en de bruine pluimen die de vele stops en starts met zich meebrengen zijn hinderlijk voor de omgeving. Bovendien brengen de herstarts extra veiligheidsrisico’s met zich mee.

Naar aanleiding van het grote aantal ‘bijzondere voorvallen’ en de klachten die de fractie daarover ontving zijn er door GroenLinks schriftelijk vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Limburg.

De fractie vraagt GS om te onderzoeken wat de oorzaken zijn van de vele meldingen, die volgens haar niet horen bij regulier onderhoud, maar wijzen op een structureel technisch gebrek aan de installaties. De fractie wil weten of en wat de Provincie als bevoegd gezag/vergunningverlener en toezichthouder hier de afgelopen jaren aan heeft gedaan.

Verder vraagt GroenLinks of GS kan aangeven of en zo ja welke extra veiligheidsrisico’s optreden bij het heropstarten van de installaties of dat GS bereid is om daar onderzoek naar te verrichten. Tenslotte wordt gevraagd of GS maatregelen kan en wil nemen om een eind te maken aan de frequente storingen.

Reacties