Besluitenlijst Week 35 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 35 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 35 2018

Benoeming nieuwe leden en voorzitters commissie bezwaarschriften
Het college besluit:

 1. Ingaande 1 oktober 2018 voorde duur van 4 jaar tot lid van de commissie bezwaarschriften, Kamers Sociale en Personele Zaken, te benoemen:
  Mevrouw mr. C.C. Picciau-Hendriks
  Mevrouw mr. drs. M. Otte
  De heer mr. K. Mestrom
 2. Ingaande 1 oktober 2018 voor de duur van 4 jaar tot lid van de commissie bezwaarschriften, Algemene Kamer te benoemen:
  De heer mr. F.J.L M. Claus
  De heer mr. C.H.R. de Bruin
 3. Ingaande 1 oktober 2018 voor de duur van 3 jaar tot voorzitter van de commissie bezwaarschriften te benoemen:
  De heer mr. R.M.M. Engelen voor de Algemene Kamer
  De heer mr. J.R.F. Kleefman voor de Kamers Sociale en Personele Zaken.

Informatie: Wiel van Wersch
Telefoon: 046-4777732
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Gemeentelijke onderscheiding (Penning van Verdienste)
Het college besluit een gemeentelijke onderscheiding toe te kennen aan Sjtadskapel ’t Trumke en ’t Tröötje Zitterd.
Informatie: Sylvia Gimbrère
Telefoon: 046-4778048
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Aanpak aanbevelingen leefbaarheid en economie
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de resultaten tot nu toe van de gevraagde leefbaarheidsmaatregelen.
 2. De effecten van de economie/infra op leefbaarheid aan de orde te laten komen in de gesprekken met inwoners die dit najaar plaatsvinden over de opgaven in het coalitieakkoord.
 3. Deze aanpak in een brief aan de gemeenteraad aan te geven.

Informatie: Kees Blankers
Telefoon: 046-4777691
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Onderzoek naar uitkering Sittard-Geleen uit Gemeentefonds
Het college besluit in stemmen met het onderzoek van BMC naar aanknopingspunten voor het gesprek met het rijk om meer rijksmiddelen te ontvangen.
Informatie: Denis Crompvoets
Telefoon: 046-4778600
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake renovatie plantsoen en parkeerplaatsen Akkermansdreef in Geleen
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Piet Huveners
Telefoon: 046-4778638
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake klacht bewoners Komeetlaan in Sittard
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Piet Huveners
Telefoon: 046-4778638
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake klachten en feiten mbt milieu, hinder en overlast
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Piet Huveners
Telefoon: 046-4778638
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Regionale Energiestrategie
Het college besluit akkoord te gaan met de antwoordbrief aan de Provincie Limburg.
Informatie: Leo Burdorf
Telefoon: 046-4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Verlaging rentetarieven kredieten GR KBL
Het college besluit:

 1. In te stemmen met de verlaging van de rentetarieven op alle nieuwe kredieten verstrekt door KBL, zijnde 2%. Hiervan zijn uitgezonderd de saneringskredieten.
 2. In te stemmen met de doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad gevraagd wordt om in te stemmen met de verlaging van de rentetarieven op kredieten verstrekt door KBL.

Informatie: Martine Moonen
Telefoon: 046-4778596
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Subsidievaststelling Stichting Kunst & Zo (Stadslab) 2017
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken van Stadslab over 2017.
 2. De subsidie Stadslab 2017 lager vast te stellen, namelijk op €30.000 en het te veel bevoorschotte bedrag ad €6.000 terug te vorderen.
 3. Stadslab hierover via een beschikking te informeren.

Informatie: Jan Miltenburg
Telefoon: 046-4777602
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Kerkstraat 23 Born, tijdelijke omgevingsvergunning
Het college besluit in te stemmen met het eenmalig verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor de duur van 12 maanden na principeverzoek d.d. 26 januari 2018, tot 26 januari 2019, voor een detailhandelsfunctie op de begane grond van het pand Kerkstraat 23 in Born.
Informatie: Paul van Meerten
Telefoon: 046-4777537
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019
Het college besluit:

 1. In te stemmen met de gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019.
 2. De raad ex artikel 1, tweede lid Wgr toestemming te vragen voor het aangaan van de Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio

Zuid-Limburg 2019.
Informatie: Suzan Rosenke
Telefoon: 046-4777838
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Reacties

article
144481
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181010/besluitenlijst-week-35-2018/
2018-10-10T07:00:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/09/09203128/stadhuis-nieuw-sittard.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws